ماتیکان ها

  اي برده دلم به غمزه،جان نيز ببر                بردي دل و دين، نام و نشان نيز ببر

   گر هيچ «اثر» بماند از من به جهان                     تأخير روا مدار، آن نيز ببر

 [عين‌القضات همداني]

در مختصر حَسَبِ حال اينجانب آمده است كه تا سال 1392،بيش از 450 عنوان اثربدين خامه طبع ونشرشده،كه عبارت است از /60 كتاب،80 رسالة تحقيقي مفصّل،ومابقي گفتارهاي بلندوكوتاه دردائرةالمعارف‌ها ونشريات معتبراست. اين مقدار «نوشتجات» تا كنون (سال 1392)حاصل تقريباً پنجاه سال نويسندگي است، كه از جملة آنها در اين آخر عمري/170رساله و مقالة بلند براي «مجموعه مقالات»خود گزين كردم، و آنها رامطابق بااصول طبقه‌بندي موضوعي درپنج جلد تدوين نمودم؛پس برهرمجلّدِموضوعي عنوان«ماتيكان»ـ يعني:«مجموعه آثاريا مقالات» نهادم،ازاين  قرار‌                ماتیکان فلسفي (بيست گفتار دربارة حكمت و عرفان).             . ماتيكان علمي (سي گفتار در تاريخ علم ايران).                   ماتيكان فرهنگي (سي گفتار در فرهنگ و ادب). ماتيكان كتابگزاري (چهل گفتار در بررسي و نقدكتاب).           ماتيكان تاريخي (پنجاه گفتار دربارة مسائل تاريخي) كه اين مجموعه شامل 5 بخش است: 1). جغرافياي تاريخي، 2). خاندان‌ها و رجال، 3). نگره‌هاي تاريخي، 4) برخي تاريخنگاران، 5) تاريخ سياسي

اينك پنج مجلّد مزبور،مجموعه مقالات(= ماتيكان)تقديم حضورعلاقه‌مندان به اين رشته از معرفت می‌شود  .

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 *«ماتيكان» واژه‌اي است پهلوي (مانند: ماتيكان هزار داتستان، ماتيكان مينوي خرد، و ...) در فارسي ميانه دقيقاً به معناي «مواد و مصالح، اصول اَسناد، متون موثّق» (ثبت‌ و ضبط‌ها/ نوشتجات) و «مجموعه مقالات» (برابر با Opera Minora يا Collection / Mēlanges ) كه در مقدمة كتاب «ماتيكان عين القضات همداني» (1381) ريشه شناسي و پيشينة كاربرد آن را فرا نموده‌ام، امروزه ديده مي‌شود كه كمابيش تداول يافته است