28- نثری همدانی (آقا شیخ موسی دستجردی)، مجلة معارف، دورة 9، شمارة3، صص289- 310.

 -29 راهنمای شهر همدان (پیشینة تاریخی، وضع جغرافیایی، آثار قدیم) همدان، روابط عمومی شهرداری، 1371.

 30- درگزین تا کاشان، تهران، پاژنگ، 1372.

 31- کاروان بزرگان (به یاد دکتر مهدی درخشان) نشریة هکمتانه، شمارة 32، صص26- 30.

 32- ترجمة کتیبه های گنجنامة همدان، نشریة هکمتانه، شمارة 32، صص26- 30.

 33- دورازة کاسیان، نشریة هکمتانه، شمارة 37، صص17- 28.

 34- فهرست توصیفی نسخه های خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه بوعلی سینا، ج1، 1372.

35- وزیران درگزینی، فصل نامة هستی، شمارة 4، صص35- 37..

 36- موقوفة علوی همدان، فصل نامة میراث جاودان، سال 1، شمارة 4، صص37- 41.

  37- عراق عجم در عهد ایلخانان (تاريخ همدان در سدة هشتم)، ناموارة دکتر محمود افشار، جلد 8، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، صص4661- 4661.

 38- زبان کهن همدانی، فصل نامة فرهنگ همدان، ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، سال 1، شمارة 1، صص14- 22.

 39- حکیم الهی همدانی (عین القضات)، معارف، سال9، شماره 2-1، صص120-138.

 40- بهار و بهاری، فصل نامة فرهنگ همدان، ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، سال 1، شمارة 4، صص3-9.

 41- باباطاهر نامه (هفده گفتار و گزینة اشعار)، تهران، توس، 1375.

 42- برگه هایی از تاریخ سوسیال دمکراسی همدان، فصل نامة گفتگو، شمارة 12، صص150- 159.

 43- امام الحرمین همدانی، فصل نامة فرهنگ همدان، سال 2، شمارة 5، صص42- 43.

 44- بوزنجرد و بوزنجردی، فصل نامة فرهنگ همدان، سال 2، شمارة 6، صص12- 18.

 45- کتاب شناسی همدان (از 1370 هـ.ق تا 1370 هـ.ش) استانداری همدان، 1373.

 46- رسالة همدانیه، از میر سیدعلی همدانی، فرهنگ ایران زمین، ج 29، نشریه طلایه، 1375، صص449- 469.

  47- تویسرکان، رودرآور، فصل نامة فرهنگ همدان، سال 4، شمارة 14-13، صص110- 119.

 48- پیشینة تاریخی ملایر، روزنامة عندلیب (ملایر)، شمارة 17، ص4.

 49- پیشینة علمی همدان (مدارس و حوزه ها) مجموعه مقالات کنگرة بزرگداشت آخوند ملاعلی معصومی همدانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1380، صص7- 20.

 50- همدان نامه (بیست گفتار دربارة مادستان) نشر مادستان، 1380.

 51- فرهنگ مردم همدان، دانشگاه بوعلي، 1386.

 52-همدان در یک نگاه، فصلنامه فرهنگ مردم، ش 26 (ویژه‌نامه همدان)، تابستان1387 ،‌12-21

 53-  گذشته‌های سفالگری (لالجین)، فصلنامه فرهنگ مردم، ش 26 (ویژه‌نامه همدان)، تابستان 1387، ص 114-116.

 54- القاب عوامانه در همدان (با همکاری نصراله آژنگ)، فصلنامه فرهنگ مردم، ش 26 (ویژه‌نامه همدان)، تابستان 1387، ص 187-202.

  55-ترانه‌های باباطاهر (منضم به ترجمه‌های انگلیسی آنها)،تهران نشر علم، 1388، (67 + 88 ص).

   56 - فهرست توصیفی نسخه‌های خطی در کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی‌سینا، ج 1، همدان، 1370/1387

 

 

 

گزیده آثار همدان شناسی

 1      -    فهرست نسخه های خطی آرامگاه بوعلی، نشریة نسخه های خطی، کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران، دفتر 5 (1346)، صص 326-340.

  ملاحظاتی دربارة ترجمة ((مختصر البلدان)) ابن فقیه همدانی، مجلة نگین، شمارة 40، 1347.

 3 نامه های سیدجمال الدین اسدآبادی (ترجمة دوگفتار گزیده از عروة الوثقی)، انتشارات سیمرغ (امیرکبیر)، چاپ دوم، 1354.

 4   مورخان همدان و تواریخ گمشدة آن، مجموعه خطابه های نخستین کنگرة تحقیقات ایرانی، دانشگاه تهران، ج2، صص 425-457.

 5   مورخان همدان، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 1372.

 6- مختصری پیرامون فرهنگ عامیانة همدان و گویش آن، مجموعه خطابه های نخستین کنگرة تحقیقات ایرانی، دانشگاه تهران، ج3، صص 393-402.

 7- حاشیه ای بر افادات استاد محیط طباطبایی دربارة تاریخ و معاریف همدان، روزنامة ندای میهن همدان، سال22، شماره 810، 1351.

 8- دورازه بان همدان (شیرسنگی)، روزنامة ندای میهن، سال 17، شمارة 664، 1346.

 9- روایات دربارة شیرسنگی همدان، مجلة مردم شناسی و فرهنگ عامة ایران، شمارة1، 1353، صص 46-30.

 10- چند کتابکدة خصوصی همدان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، انجمن آثار ملی، فرهنگ ایران زمین، 1353، صص 1716-1659.

 11- یادداشتهایی دربارة الوند کوه، مجلة هنر و مردم، شمارة 152، صص 56-61.

 12- کتاب شناسی باباطاهر همدانی، مجلة هنر و مردم، شمارة 152، صص 73-76.

  13- داستان جمهوری همدان، مجلة آینده، سال 10، شمارة 12، صص 835-839.

 

14- حاج شیخ تقی وکیل الرعایا همدانی، مجلة آینده، سال 12، شمارة 8-7، صص 438-448.

  15- قراگزلوهای همدان (خاندان های خوانین سته) مجلة آینده، سال 13، شمارة 5-4، صص 228-246.

 16- مقالات در دایرة المعارف تشیع، ج1 (آب-احیا)، بنیاد اسلامی طاهر، (هفده مقاله).

 17- فرمانروایان گمنام، تهران، بنیاد موقوفات، دکتر محمود افشار یزدی، 1367.

 18- تاريخچة باستان شناسی همدان، مجلة باستان شناسی و تاریخ، مرکز نشر دانشگاهی، سال 2، شمارة 2، صص 56-67.

 19- ساگارتی، قبیلة هفتم ماد، مجلة تاریخ و باستان شناسی، سال 3، شمارة 2، صص

 20- ابوالوفای همدانی، نشریة تحقیقات اسلامی، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، سال 4، شمارة 1 و 2، صص 20-28.

  21- وضع اطلاع رسانی فرهنگی در استان همدان، مجلة آیینة پژوهش، سال1، شمارة 5، صص4- 10.

  22- فریدالدولة گلگون، نشریة هکمتانه، سال 1،شمارة 10.

 23- مروج اسلام در ایران صغیر (احوال و آثار میر سیدعلی همدانی)، به انضمام رسالة همدانیه، دانشگاه بوعلی سینا، 1370.

 24- از بلدیه تا شهرداری (فصلی از تاریخ شهرداری همدان) نشریة هکمتانه، سال 1، شمارة 10، صص17- 21.

  25- نگاهی گذرا به گذشته های فرهنگی همدان، گزارش های سمینار 1400، استانداری همدان، 1370. 

26- نام آوران همدان (شرح حال 35 تن از نامورترین معاریف همدان)، نشریة هکمتانه، از شمارة 1 تا 48.

27- سرمای همدان، مجلة گلچرخ، سال 1، شمارة 1، صص71- 73